thép lá – tôn tấm

Thép Lá cán nóng, thép lá cán nguội độ dày từ 0.8 mm đeens 12 mm

Tôn po tráng dầu  1250 x 2500 mm x 0.7mm – 2mm

Tôn kẽm Hoa Sen, Phương Nam … 1200, 1250 x 2000, 2400, 2500 , max…

tôn cuộn HS 1.38 mm